Πολιτική Απορρήτου

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρία «Medical Aesthetic Care Mediccare IKE» εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις της. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας δεδομένων αποτελεί για την εταιρία μας ακρογωνιαίο λίθο. Η «Medical Aesthetic Care Mediccare IKE.» διασφαλίζει την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει και αποτρέπει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Με την παρούσα, η εταιρία σας ενημερώνει πως συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και προσφάτως από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Κείμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η εταιρία και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και η εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

3.1. Βιογραφικά Σημειώματα

Για να επεξεργαστούμε την αίτηση σας για εργασία με την Εταιρεία μας συνοδευόμενη από το βιογραφικό σας και να σας ενημερώσουμε για την πορεία της. Με την υποβολή της αίτησής σας και του βιογραφικού σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση @d.com, επεξεργαζόμαστε απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο και λοιπά στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που αφορούν την  εκπαίδευση και εργασιακή σας εμπειρία.

 

3.2. Cookies.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων το διαδικτυακού τόπου καθώς και για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας

H ιστοσελίδα του  της εταιρίας κάνει χρήση του cookie, γνωστό ως has-js, το  οποίο δημιουργείται αυτόματα από το λογισμικό διαχείρισης του ιστότοπου που χρησιμοποιούμε, το Drupal, για να θυμάται εάν το πρόγραμμα περιήγησης σας (browser) έχει ενεργοποιημένο το JavaScript.

Η ιστοσελίδα της εταιρίας κάνει χρήση του εργαλείου παρακολούθησης επισκέψεων ιστότοπου της Google, γνωστό και ως Google Analytics. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις διάφορες σελίδες ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης σε όλους τους χρήστες.

Αν και το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως τη γεωγραφική σας θέση, τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Επίσης, το Google Analytics καταγράφει και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, όμως η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας αναγνώριση.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε  cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας στο διαδίκτυο (browser), αποτρέποντας την υπηρεσία Google Analytics από το να παρακολουθεί την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα καθώς και τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων που αναφέραμε παραπάνω, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας).  Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε.  Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

 

3.3. Καθορισμός Συνεδρίας (Ραντεβού)

Για να σας καθορίσουμε συνεδρία στην Εταιρεία μας. Με την υποβολή του αιτήματός σας επεξεργαζόμαστε απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο.

 

 

 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών σημειωμάτων και τον ραντεβού, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών σας δεδομένων σε φυσικό (έγχαρτο) αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο της Υπαλλήλου Γραφείου  και της Διοίκησης της Εταιρίας.

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας δεν αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα, χωρίς όμως να αποθηκευτούν στους servers της ιστοσελίδας μας, αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

 1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βιογραφικά Σημειώματα: Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για δύο (2) έτη, από τη στιγμή που λάβαμε το βιογραφικό σας σημείωμα. Διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ραντεβού: Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για δύο (2) έτη, από τη στιγμή που λάβαμε το βιογραφικό σας σημείωμα. Διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε συντομότερο χρονικό διάστημα

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσηςγια τα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρα 13-14 του  Κανονισμού)
 2. Δικαίωμα πρόσβασηςστα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού)
 3. Δικαίωμα διόρθωσηςτων προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού)
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςτων προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να  ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.
 5. Δικαίωμα εναντίωσηςστην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού)
 6. Δικαίωμα διαγραφήςτων προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα («Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού)
 7. Δικαίωμα μεταφοράςτων προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 20 του Κανονισμού)

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία μεριμνά έτσι ώστε να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Όλες οι ενέργειες πρόληψης, καταστολής και ενημέρωσής της είναι εναρμονισμένες με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ωστόσο, και ο χρήστης είναι επιφορτισμένος με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του συστήματος και του λογαριασμού του.

 

 1. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που παραβιαστούν και κλαπούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας ή σε βάσεις δεδομένων τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, θα σας ενημερώσουμε μέσα σε 72 ώρες από τη γνώση της παραβίασης.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε, συμμορφούμενη με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

 

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να υποβάλετε καταγγελία στην εταιρία, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο Λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου …………… είτε ταχυδρομικώς στην εταιρία μας, …………. .αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την Εταιρία.

Προτιμήσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Καθορίστε τις Προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.